KFT OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019

KFT OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019 - cegvezetoknek.hu

Kft osztaléka

Az adózott eredményből való kifizetés pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás formájában történhet, úgy hogy az adózott eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani, kivéve, ha a társasági szerződés ettől eltérő rendelkezést tartalmaz.

Az osztalék megállapításakor a következő szabályokat, feltételeket kell figyelembe venni:
- osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában a tagjegyzékben szerepel,;
- a társasági szerződés lehetőséget adhat arra, hogy a tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre;
- a tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult;
- a taggyűlés az osztalékfizetésről az ügyvezetőnek a javaslatára a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat;
- az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését;
- a nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel;
- az ügyvezető köteles a nyilatkozatot 30 napon belül a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtani;
- a bejelentés nem jár illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel;
- nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a Számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét (osztalékfizetési korlát).